DMCA.com Protection Status
preloader

HỒ SƠ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG BAO GỒM NHỮNG GÌ ?

Trong quan hệ đấu thầu, một trong những vấn đề mà nhiều nhà thầu, nhất là những đơn vị lần đầu tham gia đấu thầu quan tâm chính là hồ sơ đấu thầu xây dựng cần có những giấy tờ gì. Để giải đáp vấn đề này, Diễn Đàn Xây Dựng sẽ đề cập đến các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ đấu thầu xây dựng tại bài viết dưới đây!

1. Hồ sơ đấu thầu xây dựng là gì?

Hồ sơ đấu thầu xây dựng, căn cứ theo quy định tại khoản 31 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, được hiểu là toàn bộ tài liệu được nộp cho bên mời thầu do nhà thầu chuẩn bị, lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

2. Các loại hồ sơ cần có trong hồ sơ đấu thầu xây dựng

Cụ thể về các tài liệu cần có trong hồ sơ đấu thầu xây dựng được quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về việc đấu thầu khác không có điều luật nào quy định cụ thể về các tài liệu hay số lượng tài liệu trong hồ sơ đấu thầu.

Tuy nhiên, như đã xác định tại khái niệm thì hồ sơ đấu thầu được lập theo yêu cầu thể hiện trong hồ sơ mời thầu. Đồng thời, theo quy định tại khoản 29 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 thì hồ sơ đấu thầu xây dựng là toàn bộ tài liệu sử dụng cho các hình thức đấu thầu (Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) mà trong đó nêu rõ các nội dung, các yêu cầu cho một dự án hoặc một gói thầu. Đây là cơ sở, là căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu thầu gói thầu này.

Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc đánh giá hồ sơ thầu xây dựng, các quy định khác quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn có liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể xác định, hồ sơ đấu thầu xây dựng được lập sẽ gồm có các giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực khác nhau.

Đối với các gói thầu xây lắp

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và hướng dẫn về việc lập hồ sơ đấu thầu xây lắp theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT thì có thể xác định các giấy tờ cần có trong hồ sơ dự thầu mà nhà thầu cần chuẩn bị gồm: • Đơn dự thầu (theo mẫu)
 • Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh.
 • Bảo đảm dự thầu.
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu.
 • Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu.
 • Đề xuất về giá và các bảng biểu.
 • Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa

Quy định về các tài liệu cần thiết trong hồ sơ đấu thầu được xác định theo nội dung yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của gói thầu về mua sắm hàng hóa. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, thì các tài liệu cần có trong hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa cũng được thực hiện như gói thầu xây lắp được phân tích ở trên.

Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm: hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính.
Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm: hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. 

Đối với gói thầu về dịch vụ tư vấn

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa được quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT thì có thể xác định, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm: hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. Trong đó:

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:
 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
 • Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu của nhà thầu.
 • Đơn dự thầu (mẫu 01 Phần thứ 2 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT).
 • Giấy ủy quyền nếu trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu.
 • Văn bản thỏa thuận liên danh, nếu nhà thầu tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh.
 • Văn bản về Cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ tư vấn do nhà thầu đề xuất.
 • Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn trong gói thầu này.
 • Lý lịch của những chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu này.
 • Văn bản xác định tiến độ thực hiện công việc.
 • Nội dung khác được nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu.
Về hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ:
 • Đơn dự thầu (mẫu số 10A, hoặc 10B Phần thứ ba, Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT).
 • Văn bản tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu.
 • Thù lao cho chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu.
 • Nội dung bảng phân tích các chi phí thù lao cho chuyên gia.
 • Chi phí khác cho chuyên gia.
Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đối với các loại hình dự án này, nhà thầu sẽ chuẩn bị hồ sơ đấu thầu theo nội dung quy định cụ thể của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính. Trong đó:

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Trong hồ sơ này sẽ bao gồm tất cả những hồ sơ tài chính, pháp lý, năng lực và kinh nghiệm cũng như đề xuất của nhà đầu tư trên cơ sở xác định những tiêu chí của hồ sơ mời thầu, cụ thể gồm:
 • Đơn dự thầu.
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu.
 • Giấy ủy quyền (nếu cần thiết).
 • Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi liên danh).
 • Bảo đảm dự thầu.
 • Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.
 • Đề xuất kỹ thuật.
Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ chủ yếu như:
 • Đơn dự thầu.
 • Đề xuất về tài chính đối với gói thầu.
 • Bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

User Login

Lost your password?
Cart 0
0985208275
Liên hệ